OBCHODNÉ PODMIENKY » VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky riadia obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom e-shopu: www.eponozky.sk, v zastúpení ĽuboslavaKlepochová - TEX ART, Jura Hronca 13, 841 02 Bratislava zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Firm, vložka číslo 162/F, IČO: 13950177 ,IČ DPH: SK1020198267 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.eponozky.sk .

Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odošle plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre e-shop  www.eponozky.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim v e-shope Predávajúceho www.eponozky.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa Všeobecných obchodných podmienok.