Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 50,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.eponozky.sk

 

Článok I. - Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.eponozky.sk (ďalej len e-shop), predávajúcim a dodávateľom je Ľuboslava Klepochová - TEX ART, Jura Hronca 13, 841 02 Bratislava,              IČO: 13950177, zapísaná v živnostenskom registri 104-10087 a v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , Oddiel: Firm, Vložka: 162/B.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Článok II. - Cena a objednávka

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH, ak nie je uvedené inak (predávajúci je platcom DPH).
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na objednávke kupujúceho.
 3. Objednávka vzniká výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vyplnením objednávkového formuláru, potvrdením a odoslaním objednávky v e-shope.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou a kupujúci je tým povinný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
 5. E-shop automaticky po potvrdení/odoslaní objednávky generuje potvrdzujúci e-mail. Následne predávajúci kupujúcemu potvrdí dostupnosť tovaru v objednávke.
 6. Vo veci vybavenia objednávky komunikujú kupujúci a predávajúci predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok III. - Platobné a dodacie podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť na dobierku alebo platbou na účet po dohode.
 2. Tovar je doručovaný poštou
 3. Možnosti dopravy a platby sú e-shopom automaticky ponúknuté a vypočítané kupujúcemu pri vyplňovaní objednávkového formulára a výšku prípadného poplatku potvrdzuje kupujúci odoslaním objednávky.
 4. Ponúkaný tovar je spravidla skladom a je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 5. Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami náhrady.
 6. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).
 7. Doby doručenia si stanovuje samotná prepravná spoločnosť a  nie je našim e-shopom garantovaná.
 8. Kupujúci je povinný si doručený tovar riadne prekontrolovať a prípadné poškodenie reklamovať priamo u doručovateľa/prepravnej spoločnosti.
 9. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodaný tovar a služby.

Článok IV. - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. V prípade, že chce spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy je povinný doručiť písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali buď ako doporučenú zásielku alebo ako balík.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu  v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok V. - Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky, prípadne pre marketingové účely alebo účely účasti vo vernostnom systéme, ak takýto súhlas kupujúci v našom e-shope udelil.
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto blokujeme a z našej strany osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Článok VI. - Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na artex@slovanet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok VII. - Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto mu boli zaslané e-mailom spolu s objednávkou.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Súhlas s týmito obchodnými podmienkami potvrdzuje kupujúci odoslaním objednávky.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2016.

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky riadia obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom e-shopu: www.eponozky.sk, v zastúpení ĽuboslavaKlepochová - TEX ART, Jura Hronca 13, 841 02 Bratislava zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Firm, vložka číslo 162/F, IČO: 13950177 ,IČ DPH: SK1020198267 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.eponozky.sk .

Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odošle plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre e-shop  www.eponozky.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim v e-shope Predávajúceho www.eponozky.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa Všeobecných obchodných podmienok.

丨Pre zákazníkov

    Kontakt

    História

    O nás

    Obchodné podmienky

    Reklamácia

   Ochrana osobných údajov

    

SLEDUJTE NÁS

   

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk